CLUB ONE NOTEIKUMI

1. PAMATINFORMĀCIJA

1.1. Pateicībā par ciešo sadarbību uzņēmums AS Tallink Grupp un tā filiāles izsaka atzinību saviem pastāvīgajiem klientiem piedāvājot lojālo klientu programmu Club One. Uzņēmumi, asociācijas vai organizācijas nav tiesīgas piedalīties lojālo klientu programmā.

1.2. Par lojālo klientu programmu Club One atbild AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111, Tallina, Igaunija. Reģ. nr. 10238429.

1.3. Lojālo klientu programmas Club One apkalpošanas biroju kontaktinformācija pēc ģeogrāfiskā reģiona:

Latvijā un Lietuvā:
AS Tallink Latvija, Eksporta iela 3A, Riga LV-1010, Latvia, www.tallink.lv

Igaunijā un Krievijā:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallina, Igaunija, www.clubone.ee

Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā:
Tallink Silja AB, Box 27295, 102 53 Stokholma, Zviedrija, www.clubone.se

Vācijā:
Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburga, Vācija, www.tallinksilja.de

Somijā:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O. Box 100, 00181 Helsinki, Somija, www.clubone.fi

Citās valstīs:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O.Box 100, 00181 Helsinki, Somija, www.clubone.fi

2. DALĪBNIEKI UN DALĪBNIEKU KARTES

2.1. Programmā var piedalīties personas, kuras ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, un kurām ir pastāvīga dzīvesvietas adrese.

2.2. Club One dalība un priekšrocības ir balstītas uz ģimenes principa. Ģimene konkrētajā gadījumā nozīmē ģimenes locekļus (2 pieaugušie (dzīvesbiedri) un viņu bērni), kas dala vienu mājsaimniecību un dzīvo vienā adresē. Visiem ģimenes locekļiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ir tiesības saņemt atsevišķu piesaistīto dalības karti. Visi ģimenes locekļi, neraugoties uz vecumu, kas dzīvo vienā ģimenē kopā ar galvenās kartes īpašnieku, var tik reģistrēti kā Club One programmas dalībnieki. Visi ģimenes locekļi saņem vienu un to pašu Club One kartes numuru. Vienīgi tie ģimenes locekļi, kuri ir reģistrējušies kā Club One programmas dalībnieki, var krāt bonusa punktus un izmantot Pastāvīgā Ceļotāja priekšrocības.

2.3. Tallink patur tiesības atteikties reģistrēt personas Club One kontā un dzēst jebkuru reģistrēto piesaistīto biedru, ja pastāv pamatotas šaubas, ka konkrētā persona nepieder iepriekš tekstā 2.2. punktā norādītajai ģimenei. Visi galvenās kartes īpašnieka paziņojumi automātiski attiecas uz visiem piesaistītajiem dalībniekiem.

2.4. Pastāvīgā ceļotāja īpašās cenas piemērojamas iepriekš minētajās ģeogrāfiskajās teritorijās. Rezervāciju reģistrē atbilstoši klienta rezervēšanas veikšanas brīdī spēkā esošajam līmenim. Klienta pastāvīgā adrese, kas reģistrēta Club One datu bāzē, norāda, kuram Club One birojam klients ģeogrāfiski ir piederīgs. Taču iegādātajiem ceļojumiem vai braucieniem, kas sākas citā ģeogrāfiskajā teritorijā, kura nav personas dzīvesvietas valsts, tiek piemērotas šīs konkrētās ģeogrāfiskās teritorijas cenas.

2.5. Līmeņi un to definējumi: ir izveidoti trīs Club One kartes līmeņi (Bronze, Silver, Gold). Katra līmeņa karte paredz atšķirīgas priekšrocības. Club One kartes līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz nopelnītajiem bonusa punktiem pēdējo 12 mēnešu laikā. Informācija par karšu līmeņiem un piedāvātajām priekšrocībām pieejama internetā un klientu apkalpošanas nodaļā.

2.6. Tallink ir tiesības mainīt Club One kartes līmeņu sistēmu, kā arī priekšrocības dažādos līmeņos.

2.7. Klientam var būt tikai viens Club One konta numurs.

2.8. Dalība Club One programmā – bez maksas.

2.9. Par Club One programmas dalībnieku var kļūt aizpildot dalībnieku anketu Tallink ceļojumu birojos, Tallink mājas lapā, uz kuģiem vai atsūtot aizpildītu dalībnieka anketu uz Tallink biroju.

2.10. Aizpildot un parakstot dalībnieka anketu, persona (galvenās kartes īpašnieks vai piesaistītās kartes īpašnieks) piekrīt Club One noteikumiem un nosacījumiem.

2.11. Sniedzot savus personas datus Club One dalībnieka anketā, persona piešķir Tallink atļauju apstrādāt savus personas datus, tostarp, piemēram, informāciju par veiktajiem ceļojumiem un pirkumiem, kas veikti programmas ietvaros. Club One dalībnieku personas datu apstrādes apraksts pieejams vietējās Club One tīmekļa vietnēs. Pievienojoties Club One programmai, uzskatāms, ka klients piešķir Tallink tiesības nosūtīt informāciju par Club One programmu uz klienta elektronisko pastu, dzīvesvietas adresi un/vai mobilo tālruni, lai klients varētu izmantot attiecīgo pakalpojumu un Tallink varētu izpildīt savas saistības pret klientu. Klients var pārvaldīt savas mārketinga atļaujas savā personīgajā Club One kontā tiešsaistē vai sazinoties ar Club One Klientu apkalpošanas centru.

2.12. Piesakot piesaistītās kartes lietotāju vienmēr nepieciešama galvenās kartes turētāja piekrišana. Piesakot piesaistītās kartes lietotāju, pieteikumā jābūt gan galvenās kartes, gan piesaistītās kartes turētāju parakstiem.

2.13. Dalība Club One programmā un mājsaimniecības bonusa punktu uzskaites periods tiek uzsākts no brīža, kad klienta informācija ir reģistrēta Club One datu bāzē un kad ir aktivizēts Pastāvīgā Ceļotāja konts.

2.14. Kā reģistrācijas apstiprinājumu Tallink nosūtīs Club One karti ar dalībnieka numuru četru nedēļu laikā no reģistrācijas brīža. Dalībniekam, saņemot Club One karti, tā ir jāparaksta. Karte nav derīga bez īpašnieka paraksta. Nepieciešamības gadījumā, izmantojot Club One karti, ir jāuzrāda dokuments, kas apliecinātu kartes īpašnieka identitāti.

2.15. Priekšrocības, kas ir konkrētajam kartes līmenim, nekavējoties stājas spēkā un ir pieejamas uz kuģiem, uzrādot jauno Club One karti.

2.16. Gadījumā, ja Club One karte tiek nozaudēta, klientam ir pienākums par to nekavējoties ziņot Club One klientu apkalpošanas birojam. Tallink nekompensē izdevumus, kas radušies kartes nozaudēšanas gadījumā. Pēc nozaudētās kartes pieteikuma saņemšanas četru nedēļu laikā klientam tiks nosūtīta jauna karte.

2.17. Club One kartes nodošana vai kartes numuru sniegšana personām, kas nav klienta ģimenes locekļi ir stingri aizliegta. Club One ir tiesības izdzēst negodīgā ceļā iegūtos punktus.

2.18. Programmas apzinātas ļaunprātīgas izmantošanas vai jebkādu Tallink noteikumu pārkāpšanas, un/vai citas neatbilstošas uzvedības gadījumā no galvenās vai piesaistīto karšu īpašnieku puses, Club One ir tiesības atcelt dalību un dzēst jebkādus uzkrātos bonusa punktus, neuzliekot Club One nekāda veida atbildību. Ļaunprātīga izmantošana ir jebkura šajos noteikumos norādītā nosacījuma pārkāpšana, maksājumu vai zaudējumu atlīdzības neveikšana, dokumentu (piemēram, biļešu vai kuponu) falsifikācija, sagrozīšana, pārdošana vai nelikumīga nodošana citai personai, Club One kartes nodošana lietošanā personai, kura nepieder kartes īpašnieka ģimenei un vispārīgi nepieņemamas darbības. Šādos gadījumos Club One ir tiesīgs dzēst visus klienta bonusa punktus bez iepriekšēja brīdinājuma un anulēt dalību Club One. Club One rakstveidā informēs dalībnieku par dalības anulēšanu un bonusa punktu dzēšanu.

2.19. Dalību programmā iespējams pārtraukt jebkurā laikā rakstiski par to informējot Club One klientu apkalpošanas biroju. Pēc pieteikuma saņemšanas Pastāvīgā ceļotāja konta numurs tiks anulēts. Paziņojums, ko sniedz galvenās kartes īpašnieks, automātiski attiecas uz piesaistīto karšu īpašniekiem.

2.20. Club One karte nav ne debetkarte, ne kredītkarte.

2.21. Galvenās kartes īpašniekam ir pienākums informēt Club One Klientu apkalpošanas biroju par jebkurām izmaiņām attiecīgā kartes īpašnieka vārdā, adresē vai mājsaimniecības attiecībās. Turklāt dalībniekam ir pienākums sekot līdzi jebkādām izmaiņām programmas noteikumos un piedāvātajās priekšrocībās. Dalībniekus informēs par izmaiņām vietējās Club One mājaslapās, vietējā Club One klientu žurnālā un citos ar Club One programmu saistītajos materiālos.

2.22. Club One patur tiesības deaktivizēt (apturēt) dalību, ja pēdējo 5 gadu laikā Club One dalībnieks nav izmantojis Club One karti ceļošanai vai pirkumu reģistrēšanai, līdz ar to neuzkrājot bonusa punktus personīgajā Club One kontā.

2.23. Club One ir tiesības anulēt dalības numuru, ja tam piesaistītā kontaktinformācija ir nepareiza, un klients 12 mēnešu laikā nav iesniedzis datus par jauno kontaktinformāciju.

3. LĪMEŅA PRASĪBAS UN BONUSA PUNKTU PELNĪŠANA

3.1. Club One līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz pēdējo 12 mēnešu laikā (turpmāk tekstā – uzskaites periods) uzkrāto bonusa punktu skaitu. Visi līmeni nosakošie bonusa punkti jāreģistrē Club One kontā konkrētā uzskaites perioda laikā.

3.2. Club One Gold līmeņa piešķiršanai nepieciešams uzkrāt vismaz 60 000 bonusa punktu vienā uzskaites periodā. Gold līmeni var sasniegt pēc tam, kad klients ir sasniedzis Silver līmeni. Silver līmeņa piešķiršanai nepieciešams uzkrāt vismaz 15 000 bonusa punktu vienā uzskaites periodā. Bronze līmenis ir pamata dalības līmenis.

3.3. Līmeņa kritērijus pārskata katru dienu. Sasniedzot 3.2. punktā norādīto līmeņa prasību, dalībnieks nekavējoties iegūst nākamo līmeni. Mainoties dalības līmenim, jauna karte tiks nosūtīta klientam pa pastu. Karte tiek piegādāta aptuveni četru nedēļu laikā.

3.4. Iegūstot nākamo kartes līmeni vai atjaunojot līmeni, sākas jauns uzskaites periods. Bonusa punktu uzskaite, kas nepieciešama, lai iegūtu nākamo līmeni, tiek sākta skaitīt no nulles. Mainoties kartes līmenim, netiek ietekmēts bonusa punktu skaits, kas paredzēts pirkumu iegādei.

3.5. Club One klients pelna bonusa punktus atbilstoši viņa/viņas līmenim. Bonusa punkti tiek piešķirti, balstoties uz biļešu un citu pakalpojumu, kā arī Iepriekš pasūtīto preču pirkumiem pirms izbraukšanas, kā arī preču un pakalpojumu pirkumiem uz Tallink kuģiem un Tallink viesnīcās. Bonusa punkti tiek pelnīti, iegādājoties Tallink pakalpojumus un uzturoties Tallink viesnīcās, ja viesnīcas rezervēšana tika veikta kopā ar kuģa biļešu rezervēšanu. Tallink patur tiesības piešķirt dažādu bonusa punktu skaitu par atšķirīgiem Tallink pakalpojumiem atkarībā no konkrētās tirdzniecības vietas.

3.5.1. Par iepriekš pasūtītajiem pakalpojumiem un iepriekš pasūtītajām precēm bonusa punkti tiek pelnīti šādā kārtībā: Bronze klients 1 EUR = 30 bonusa punkti, Silver klients 1 EUR = 35 bonusa punkti, Gold klients 1 EUR = 40 bonusa punkti.

3.5.2. Par uz Tallink kuģiem un Tallink viesnīcās pirktajiem pakalpojumiem bonusa punkti tiek pelnīti šādā kārtībā: Bronze klients 1 EUR = 21 bonusa punkts, Silver klients 1 EUR = 25 bonusa punkti, Gold klients 1 EUR = 29 bonusa punkti.

3.6. Bonusa punkti par ceļojumu rezervācijām, iepriekš pasūtītiem pirkumiem un pirkumiem uz kuģa, kā arī Tallink viesnīcās veiktajiem pirkumiem, tiek reģistrēti kontā vienas nedēļas laikā kopš pēdējās reizes, kad pasažieris reģistrējies ceļojumam. Biļetes rezervēšana vai izpirkšana pati par sevi nedod tiesības saņemt bonusa punktus.

3.7. Bonusa punktu izmantošana neietekmē Club One kartes līmeni.

3.8. Bonusa punkti ir derīgi 24 mēnešus no to reģistrēšanas datuma Club One sistēmā.

3.9. Klients varēs pelnīt Club One punktus tikai pēc tam, kad būs aktivizējis dalību programmā un saņēmis Club One dalības karti. Nopelnītie punkti ir balstīti uz ģimenes principa un tiem nav izpirkšanas vērtības.

3.10. Klients var izmantot uzkrātos bonusa punktus, lai iegādātos Tallink pakalpojumus.

3.11. Pārtraucot dalību Club One programmā tiek anulēti arī visi uzkrātie bonusa punkti. Klients par anulētajiem punktiem nav tiesīgs prasīt kompensāciju.

3.12. Ar mazumtirdzniecības aģenta starpniecību pirktie Tallink pakalpojumi uzkrāj punktus, ja vien nav noteikts citādi.

3.13. Club One programmas dalībnieks, kurš apmaksā ceļojumu vai pakalpojumus, ir tiesīgs saņemt bonusa punktus un Club One dalībnieka īpašās cenas vienīgi tajā gadījuma, ja dalībnieks pats personīgi izmanto šos pakalpojumus. Pakalpojumi par Club One dalībnieka cenām attiecas ne vairāk kā uz vienu kajīti vienam dalībniekam vai ne vairāk kā uz divām klāja sēdvietām vienam dalībniekam vienā rezervēšanas reizē.

3.14. Tallink dāvanu karšu vai tām pielīdzināmu produktu pirkšana nepiešķir Club One dalībniekiem tiesības pelnīt bonusa punktus. Iegādājoties produktu „Kuģa nauda” (Ship money), bonusa punkti tiek uzkrāti, ja kuģa nauda tiek pievienota rezervācijai un šo konkrēto rezervāciju izmanto un dodas ceļojumā.

3.15. Club One patur tiesības atteikt punktu piešķiršanu par noteiktiem pakalpojumiem un trešās puses piedāvātiem pakalpojumiem, kā arī patur tiesības piešķirt tikai daļēju punktu skaitu.

3.16. Lai reģistrētu bonusa punktus, klientam, veicot ceļojuma rezervēšanu, jānorāda savs konta numurs un, veicot pirkumus uz Tallink kuģa, jāuzrāda sava Club One karte. Veikalos un Tallink viesnīcās Club One karte jāuzrāda, pirms kasieris iekasē naudu par produktiem, savukārt restorānos karte jāuzrāda pasūtījuma veikšanas brīdī. Ceļojumus vai pirkumus nevar reģistrēt Club One kontā ar atpakaļejošu datumu.

3.17. Tallink kredītkarte (Tallink Credit Card) nevar tikt vienlaicīgi izmantota ar Club One karti.

3.18. Punkti tiek uzskaitīti vienīgi par pirkumiem, kurus veikuši Club One dalībai reģistrēti ģimenes locekļi.

3.19. Visi reģistrētie Club One programmas dalībnieki, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā, saņem punktus, kas tiek uzkrāti kopējā mājsaimniecības kontā.

3.20. Visi kartē uzkrātie punkti pieder galvenās kartes īpašniekam, un viņš kā konta pārvaldītājs ir atbildīgs par jebkurām ar Club One kartes kontu saistītām darbībām. 3.21. Gan galvenās kartes īpašniekam, gan piesaistīto karšu īpašniekiem ir vienādas tiesības izmantot kontā uzkrātos punktus tikai to hronoloģiskā secībā.

3.22. Club One klientu apkalpošanas birojam nav pienākums kontaktēties ar galvenās kartes īpašnieku, lai saņemtu viņa/viņas atļauju par punktu izmantošanu vai arī lai veiktu labojumus punktu lietošanā, ja kāds no mājsaimniecībā dzīvojošajiem ir iesniedzis pretenziju. Jebkuras domstarpības, kas attiecas uz punktu izmantošanu, ir jāatrisina savstarpēji - tikai kartes galvenā īpašnieka un piesaistīto karšu īpašnieku starpā.

3.23. Club One galvenais vai piesaistītais dalībnieks var pārcelt bonusa punktus no viena Pastāvīgā ceļotāja konta uz otru. Bonusa punktus var pārcelt uz citu Pastāvīgā ceļotāja kontu arī tad, ja viens vai vairāki konti ir apvienoti vienā ģimenes Club One kontā.

3.24. Punkti par ceļojumiem, kas rezervēti ar ceļojumu aģentūras starpniecību, tiek aprēķināti atbilstoši atsevišķai maršrutu tabulai. Ceļojumu aģentūru noformētie ceļojumi ietilpst partneru noformētajos ceļojumos, piemēram, kruīza ceļojumos, kas iekļauj autobusa transporta pakalpojumus no dzīvesvietas līdz ostai. Somijā šis nosacījums attiecināms arī uz ceļojumiem, kuru iegādei izmatota Tallink Silja Organizācijas klienta karte (Tallink Silja Organizational Customer Card).

3.25. Punktu uzskaite ceļotāju grupām, kurām piemērojamas ceļotāju grupu atlaides, tiek veikta atbilstoši atsevišķai maršrutu tabulai.

4. BONUSA CEĻOJUMI

4.1. Bonusa ceļojumu rezervācija jāveic bonusa punktu derīguma termiņa laikā. Bronze līmeņa klients var rezervēt ceļojumu par bonusa punktiem 4 mēnešus, Silver līmeņa klients – 6 mēnešus un Gold līmeņa klients – 8 mēnešus pirms ceļojuma.

4.2. Punkti, kuri nav izmantoti un kuru derīguma termiņš ir beidzies, katru mēnesi automātiski tiek dzēsti no konta un tos nav iespējams atjaunot.

4.3. Bonusa ceļojumus jārezervē Tallink ceļojumu birojos, zvanot uz Tallink klientu servisu (zvanu centru) vai internetā. Bonusa ceļojumu iespējams rezervēt vienīgi pēc tam, kad programmas dalībnieka kontā ir reģistrēts nepieciešamais bonusa punktu skaits.

4.4. Bonusa ceļojumus var rezervēt vienīgi galvenās vai piesaistītās kartes īpašnieks, kurš ir reģistrēts uz attiecīgās kartes Club One reģistrā.

4.5. Tallink patur tiesības noteikt bonusa punktu skaitu, kas nepieciešams bonusa ceļojumam. Tallink patur tiesības ierobežot bonusa ceļojumu skaitu vai noteiktā laikā atturēties no bonusa ceļojumu piedāvāšanas. Bonusa ceļojuma pārdošana citai personai ir aizliegta. Informācija par bonusa ceļojumu produktiem un bonusa ceļojumiem nepieciešamo punktu skaitu ir pieejama vietējās Club One tīmekļa vietnēs.

4.6. Katrā kuģa reisā ir ierobežots bonusa ceļojumu skaits. Bonusa punkti, kas nepieciešami, lai veiktu ceļojuma rezervāciju, vienmēr tiek ieturēti no viena konta.

4.7. Bonusa ceļojums ar klāja sēdvietu paredzēts vienai personai. Kajīšu vai klāja sēdvietu skaits nav ierobežots, ja vien nav noteikts citādi. Bonusa ceļojuma rezervēšanā jāiekļauj vismaz viena persona no Club One ģimenes konta.

4.8. Ja bonusa ceļojums tiek atcelts un līdz izbraukšanas datumam ir vairāk nekā 14 dienas, derīgie bonusa punkti tiks atgriezti kontā. Vēlāk atceltie vai neatceltie bonusa ceļojumi tiks ieturēti no bonusa punktu konta pilnā apmērā. Punkti, kuru derīguma termiņš ir beidzies, netiks atgriezti kontā.

4.9. Bonusa ceļojumam vienmēr tiek pievienota uz maršrutu balstīta kajītes/pasažiera maksa (attiecas uz personām no 6 (sešu) gadu vecuma). Turklāt uz bonusa ceļojumiem var attiekties iestāžu vai attiecīgo Tallink partneru pieprasītie maksājumi, ko iekasē Tallink (piemēram, lidostu nodokļi, pakalpojumu maksa u. tml.).

4.10. Gadījumos, kad bonusa punktus (vai citas priekšrocības) piedāvā mūsu partneri, tiek piemēroti attiecīgā partnera noteiktie rezervācijas veikšanas un atcelšanas nosacījumi.

5. KORPORATĪVO UN ORGANIZĀCIJU KLIENTU LĪGUMI

5.1. Veicot ceļojumu rezervēšanu, izmantojot Tallink korporatīvo klientu numurus, punkti Club One kontā netiks uzkrāti. Ja ceļojums tiek rezervēts, pamatojoties uz Organizāciju klienta līgumu, Club One kontā punkti tiek uzkrāti atbilstoši atsevišķai ceļojumu aģentūras tabulai. Korporatīvo klientu un Organizācijas klientu kartes nevar izmantot vienlaicīgi ar Club One karti.

6. CITI NOSACĪJUMI

6.1. Club One bonusi un citas priekšrocības var atšķirties atkarībā no Club One dalībnieka līmeņa un dažādās tirgus teritorijās.

6.2. Club One bonusa produkti var atšķirties atkarībā no kuģa/maršruta. Club One ceļojumus par īpašajām cenām vai citus bonusus nevar rezervēt/dāvināt personām, kuras nepieder ģimenei, ja vismaz viens no pasažieriem nav attiecīgā Club One konta dalībnieks.

6.3. Club One noteikumi stājas spēkā, tiklīdz tie ir publicēti Club One mājas lapā. Tallink ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Club One Pastāvīgā ceļotāja programmā, tās noteikumos, bonusa punktu uzkrāšanas nosacījumos, un bonusa produktu cenās. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā nekavējoties bez iepriekšēja paziņojuma, ja vien Tallink nenosaka citādi. Club One kartes īpašnieki par izmaiņām tiek informēti ar Club One mājas lapu starpniecību. Izmaiņas tiek publicētas arī klientu žurnālā, ar nosacījumu, ka izmaiņas žurnāla publicēšanas datumā vēl ir aktuālas.

6.4. Tallink neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies tā ieviesto izmaiņu rezultātā (tostarp bonusa punktu zudumu, bonusu zaudēšanu vai bonusu samazināšanos), tāpat arī Club One nav pienākuma jebkādā veidā atlīdzināt zaudējumus Club One dalībniekiem vai jebkurai trešajai pusei.

6.5. Tallink neatbild par savu partneru produktiem un pakalpojumiem vai sūdzībām, kas radušās viņu darbības rezultātā, un katrs uzņēmums atbild par saviem produktiem un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad Tallink darbojas pamatojoties uz noteikumiem, kas regulē kompleksos tūrisma ceļojumus.

6.6. Ja vien šajos noteikumos un nosacījumos nav īpaši noteikts citādi, klients atbild par pasažieru pārvadājumu noteikumu ievērošanu un iepazīstas ar šiem noteikumiem, kas pieejami interneta tīmekļa vietnē www.tallink.lv.

6.7. Strīdi, kas attiecas uz Pastāvīgā ceļotāja programmu un nevar tikt atrisināti sarunu ceļā, tiek izskatīti vietējās valsts tiesu instancēs. Klientam strīdu un neskaidrību gadījumā ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

svarĪGA INFORMĀCIJA CLUB ONE KLIENTIEM

Informējam, ka saskaņā ar Tallink noteikumiem, pasažieriem ar transportlīdzekļiem, reģistrācija tiek pārtraukta 1 stundu pirms kuģa atiešanas. Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu apkalpošanu, lūdzam pasažieriem ar transportlīdzekļiem ierasties uz reģistrāciju sākot no 14:00. Reģistrācija tiek slēgta plkst. 16:30.

Iebraucot uz kuģa auto klāja, lūdzam ievērot visas apkalpojošā personāla norādes transportlīdzekļa novietošanas laikā. Lai nodrošinātu visu personu komfortu un drošību uz kuģa, pasažieriem ir jāievēro drošības noteikumi un kuģa personāla sniegtie drošības norādījumi, kā arī uz kuģa klājiem izvietotās norādes. Kuģa apkalpe pārstāv kuģa kapteini jautājumos, kas saistīti ar kārtības un drošības uzturēšanu uz kuģa. Pasažieris nedrīkst traucēt citus pasažierus vai draudēt tiem, vai kā citādi nepiedienīgi uzvesties.

Gadījumā, ja tiek veiktas jebkādas neatļautas darbības: netiek ievērotas vispārpieņemtās ētikas un pieklājības normas attiecībā pret Tallink ceļotājiem un / vai apkalpojošo personālu, un / vai Tallink ceļošanas un Club One programmas noteikumi tiek apzināti pārkāpti, Tallink ir tiesīgs pārtraukt klienta dalību Club One programmā un anulēt visus iegūtos bonusa punktus un karti. Ļaunprātīga kartes izmantošana konkrētajā gadījumā ir kartes falsifikācija, datu sagrozīšana, biļešu un kuponu pārdošana vai nelikumīga nodošana citām personām, Club One kartes nodošana personām, kuras nepieder kartes īpašnieka mājsaimniecībai un citas neatļautas darbības. Konkrētajos gadījumos Tallink Club One nodaļai ir tiesības dzēst visus kartē uzkrātos punktus bez iepriekšēja brīdinājuma. Tallink Club One nodaļa rakstveidā informē kartes īpašnieku par kartes darbības pārtraukšanu un punktu anulēšanu.