Club One taisykLės

1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.1. Dėkodama už glaudų bendradarbiavimą, įmonė AS „Tallink Grupp" ir jos filialai reiškia padėką savonuolatiniams klientams ir siūlo dalyvauti Club One programoje. Įmonės, asociacijos arba organizacijos neturi teisės dalyvauti Club One lojalių klientų programoje.

1.2. Už Club One lojalių klientų programą atsako AS „Tallink Grupp", Sadama 5/7, 10111, Talinas, Estija. Registracijos Nr. 10238429.

1.3. Kontaktinė Club One programos informacija:

Latvijoje ir Lietuvoje:
AS Tallink Latvija, Eksporta g. 3A, LV-1010 Ryga, Latvija, www.tallink.lv

Estijoje ir Rusijoje:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Talinas, Estija, www.clubone.ee

Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje:
Tallink Silja AB, Box 27295, 102 53, Stokholmas, Švedija, www.clubone.se

Vokietijoje:
Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburgas, Vokietija, www.tallinksilja.de

Suomijoje:
Tallink Silja Oy, Club One, P. O. Box 100, 00181, Helsinkis, Suomija, www.clubone.fi

Kitose šalyse: Tallink Silja Oy, Club One, P. O. Box 100, 00181, Helsinkis, Suomija, www.clubone.fi

2. NARIAI IR JŲ KORTELĖS

2.1. Programoje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 m. asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą.

2.2. Club One narystė ir teikiamos privilegijos paremtos šeimos principu. Šiuo atveju šeima reiškia šeimos narius (2 suaugusieji (sugyventiniai) ir jų vaikai), kurie dalijasi vienu ūkiu ir gyvena vienu adresu. Visi vyresni nei 18 m. šeimos nariai turi teisę gauti atskirą pririštą kortelę. Visi šeimos asmenys, neatsižvelgiant į amžių, gyvenantys vienoje šeimoje kartu su pagrindinės kortelės savininku, gali registruotis kaip programos nariai. Visiems šeimos nariams suteikiamas vienas Club One kortelės numeris. Tik tie šeimos nariai, kurie registravosi kaip Club One programos nariai, gali kaupti bonusinius taškus ir pasinaudoti nuolatinio keleivio privilegijomis.

2.3. Tallink pasilieka teisę atsisakyti užregistruoti Club One paskyrą ir pašalinti bet kurį prijungtąjį narį, kilus pagrįstų abejonių, kad tas asmuo nėra tos pačios šeimos narys, kaip apibrėžta. Visi pagrindinio kortelės savininko gauti pranešimai automatiškai galioja prijungtiesiems nariams.

2.4. Dažnai keliaujantiems asmenims taikomos specialios kainos priklauso nuo pirmiau nurodytų geografinių regionų. Rezervacijos registruojamos atsižvelgiant į kliento lygį užsakymo metu. Klientas priskiriamas konkrečiam Club One padaliniui pagal jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, užregistruotą Club One duomenų bazėje. Tačiau įsigyjant bilietų ar keliaujant kitoje geografinėje teritorijoje, nei nario nuolatinė gyvenamoji vieta, taikomos konkrečios vietos kainos.

2.5. Lygiai ir jų apibrėžimai: yra trys Club One kortelės lygiai („Bronze", „Silver" ir „Gold"). Skirtingo lygio kortelė teikia skirtingas privilegijas. Club One kortelės lygis nustatomas, atsižvelgiant į per pastaruosius 12 mėnesių uždirbtus bonusinius taškus. Informacija apie kortelių lygius ir siūlomas privilegijas pateikta internete ir Club One klientų aptarnavimo skyriuje.

2.6. Tallink turi teisę keisti Club One kortelės lygių sistemą ir skirtingų lygių privilegijas.

2.7. Klientui gali būti suteiktas tik vienas Club One kortelės numeris.

2.8. Club One nario kortelės mokestis – nemokamai.

2.9. Club One programos nariu galima tapti užpildžius nario anketą Tallink biure, bilietų kasose, Tallink svetainėje, keltuose arba atsiuntus užpildytą nario anketą į Tallink biurą.

2.10. Užpildęs ir pasirašęs nario anketą, asmuo (pagrindinės kortelės savininkas arba susietos kortelės savininkas) sutinka su Club One taisyklėmis ir sąlygomis.

2.11. Pateikdamas asmens duomenis narystei Club One užregistruoti, klientas suteikia Tallink leidimą tvarkyti jo asmens duomenis, įskaitant, pavyzdžiui, informaciją apie jo keliones ir pirkinius, programos vykdymo tikslais. Club One narių asmens duomenų tvarkymo aprašą rasite vietos Club One svetainėje. Norėdamas tapti programos Club One nariu, klientas privalo suteikti Tallink teisę siųsti jam informaciją apie programą Club One el. paštu, paprastu paštu ir (arba) mobiliuoju telefonu, kad klientas galėtų naudotis atitinkama paslauga, o Tallink galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus klientui. Klientas gali tvarkyti savo asmeninius rinkodaros leidimus prisijungęs prie savo Club One paskyros arba susisiekęs su vietos Club One klientų aptarnavimo skyriumi.

2.12. Užsakant susietų narių korteles, visada reikalingas pagrindinės kortelės savininko sutikimas. Prašymą privalo pasirašyti susietos kortelės savininkas.

2.13. Narystė Club One programoje ir namų ūkio premijos taškų kaupimo periodas prasideda, kai kliento pateikta informacija yra registruota Club One duomenų bazėje ir suaktyvinta nuolatinio keleivio sąskaita.

2.14. Kaip registracijos patvirtinimą Tallink per keturias savaites nuo registracijos atsiųs Club One kortelę ir nario numerį. Gavęs Club One nario kortelę, asmuo privalo ją pasirašyti. Be parašo kortelė negalioja. Jei reikia, naudojantis Club One kortele, gali tekti pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

2.15. Konkrečiam kortelės lygiui taikomos privilegijos įsigalioja nedelsiant ir jomis galima pasinaudoti keltuose pateikus naują Club One kortelę.

2.16. Pametęs Club One kortelę, klientas privalo apie tai nedelsdamas parnešti Club One klientų aptarnavimo centrui. Tallink neatlygina žalos, patirtos pametus kortelę. Gavus pranešimą apie pamestą kortelę, maždaug per keturias savaites klientui bus nusiųsta nauja kortelė.

2.17. Griežtai draudžiama Club One korteles arba jų numerius duoti asmenims, kurie nėra kliento šeimos nariai. Tallink Club One turi teisę anuliuoti nesąžiningai gautus taškus.

2.18. Jei pagrindinis kortelės savininkas arba prijungtieji nariai tyčia piktnaudžiauja programa ar bet kuriomis Tallink taisyklėms ir (arba) kitaip netinkamai elgiasi, Club One turi teisę panaikinti narystę ir bonusinius taškus be jokios atsakomybės Club One atžvilgiu. Piktnaudžiavimu laikomas bet kokių šiose sąlygose nurodytų sąlygų pažeidimas, neatsiskaitymas už paslaugas ar žalos neatlyginimas, dokumentų, tokių kaip bilietai ar kuponai, klastojimas, keitimas, pardavimas ar neteisėtas perdavimas kitam asmeniui, Club One kortelės davimas naudotis kitam asmeniui, nesančiam kortelės savininko šeimos nariu, ir bendrojo pobūdžio netinkami veiksmai. Tokias atvejais Club One turi teisę panaikinti kliento bonusinius taškus iš anksto neįspėjusi ir atšaukti narystę Club One. Club One informuos narį apie narystės nutraukimą bei nutraukimo ir bonusinių taškų panaikinimo priežastis raštu.

2.19. Narystę programoje galima nutraukti bet kuriuo metu raštu apie tai pranešus Club One klientų aptarnavimo centrui. Gavus pranešimą, nuolatinio keleivio sąskaitos numeris anuliuojamas. Pagrindinės kortelės savininko pranešimas savaime taikomas visiems susietų kortelių savininkams.

2.20. Club One kortelė nėra debetinė ar kreditinė kortelė.

2.21. Pagrindinis kortelės savininkas privalo pranešti Club One klientų aptarnavimo skyriui apie bet kokius vardo, pavardės, adreso ar šeiminių santykių pasikeitimus. Be to, narys turi domėtis programos taisyklių ir privilegijų pokyčiais. Informacija apie pokyčius bus skelbiama vietos Club One svetainėse, Club One klientams skirtame vietos žurnale (jei yra) ir kituose šaltiniuose, susijusiuose su Club One programa.

2.22. Club One pasilieka teisę panaikinti narystę, jei per pastaruosius 5 metus Club One narys nenaudojo Club One kortelės keliauti ar registruoti pirkinių ir negavo bonusinių taškų į asmeninę Club One sąskaitą.

2.23. Club One turi teisę anuliuoti nariui suteiktą numerį, jei pateikta neteisinga kontaktinė informacija arba klientas per 12 mėn. nėra pateikęs duomenų apie naują kontaktinę informaciją.

3. LYGIŲ KRITERIJAI IR TAŠKŲ PELNYMAS

3.1. Club One lygis priklauso nuo per pastaruosius 12 mėnesių surinktų bonusinių taškų (toliau – sekimo laikotarpis) skaičiaus. Visi bonusiniai taškai, darantys įtaką nario lygiui, turi būti užregistruoti Club One sąskaitoje konkrečiu sekimo laikotarpiu.

3.2. Club One auksiniam lygiui pasiekti reikalingas bonusinių taškų skaičius – 60 000 sekimo laikotarpiu. Auksinį lygį galima pasiekti tik pirma pasiekus sidabrinį. Sidabriniam lygiui pasiekti reikalingas bonusinių taškų skaičius – 15 000 sekimo laikotarpiu. Bronzinis lygis yra pradinis.

3.3. Lygių kriterijai bus tikrinami kasdien. Surinkus 3.2 punkte nurodytą taškų skaičių, nario lygis iš karto paaukštinamas (į sidabrinį arba auksinį). Pasikeitus lygiui, naujojo lygio kortelė bus nusiųsta klientui paštu. Kortelės pristatymo trukmė – apie keturios savaitės.

3.4. Suteikus naują kortelės lygį arba jį atnaujinus, prasideda naujas apskaitos periodas. Bonusinių taškų apskaita, reikalinga naujam lygiui gauti, pradedama skaičiuoti nuo nulio. Pasikeitus kortelės lygiui, nesikeičia bonusinių taškų, skirtų pirkiniams įsigyti, skaičius.

3.5. Club One klientas gauna bonusinių taškų atsižvelgiant į jo lygį. Skiriamų bonusinių taškų skaičius priklauso nuo įsigytų bilietų ir kitų paslaugų, iš anksto užsakytų gaminių prieš prasidedant kelionei ir Tallink laivuose bei viešbučiuose nupirktų gaminių bei paslaugų. Bonusinių taškų gaunama užsisakius Tallink paslaugų ir nakvynių Tallink viešbučiuose kartu su kelione. Tallink pasilieka teisę skirti skirtingą bonusinių taškų skaičių už skirtingas Tallink paslaugas skirtingose pardavimo vietose.

3.5.1. Bonusiniai taškai už iš anksto užsakytas paslaugas ir gaminius skiriami taip: bronzinio lygio klientas: 1 euras = 30 bonusinių taškų, sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 35 bonusiniai taškai, auksinio lygio klientas: 1 euras = 40 bonusinių taškų.

3.5.2. Bonusiniai taškai už paslaugas, įsigytas Tallink laivuose ir viešbučiuose, skiriami taip: bronzinio lygio klientas: 1 euras = 21 bonusinis taškas, sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 25 bonusiniai taškai, auksinio lygio klientas: 1 euras = 29 bonusiniai taškai.

3.6. Bonusiniai taškai už užsakytas keliones, iš anksto užsakytus gaminius ir Tallink laivuose bei viešbučiuose įsigytus gaminius pervedami į sąskaitą per savaitę po paskutinės registracijos procedūros kelionės metu. Vien tik bilieto užsakymas už pinigus ar taškus nesuteikia teisės gauti bonusinių taškų.

3.7. Bonusinių taškų panaudojimas neturi įtakos Club One kortelės lygiui.

3.8. Bonusiniai taškai galioja 24 mėn. nuo jų registravimo Club One sistemoje dienos.

3.9. Bonusiniai taškai gali būti suteikti tik suaktyvinus narystę Club One programoje ir gavus Club One kortelę. Uždirbti taškai įskaitomi visiems namų ūkio nariams, taškai neturi išperkamosios vertės.

3.10. Klientas gali pasinaudoti sukauptais bonusiniais taškais Tallink paslaugoms įsigyti.

3.11. Nutraukus Club One narystę, anuliuojami visi Club One bonusiniai taškai. Klientas neturi teisės reikalauti kompensacijos už anuliuotus taškus.

3.12. Įsigijus Tallink paslaugų iš prekybos agento, taip pat skiriama bonusinių taškų, nebent nurodyta kitaip.

3.13. Club One narys, mokantis už kelionę ar paslaugą, bonusinių taškų arba galimybę įsigyti kelionę ar paslaugą Club One nariams taikoma kaina gauna tik tuo atveju, jei pats naudosis paslauga ar vyks į kelionę, už kurią moka. Club One nariams taikomos paslaugų kainos galioja daugiausia 1 kabinai arba daugiausia 2 vietoms denyje vienam nariui vieno užsakymo metu.

3.14. Club One nariai, įsigiję Tallink dovanų kuponų ir panašių gaminių, negali gauti bonusinių taškų. Įsigijus gaminį, laivo pinigai, bonusiniai taškai skiriami, kai laivo pinigai pridedami prie kelionės rezervacijos, o narys į ją išvyksta.

3.15. Club One pasilieka teisę nesuteikti taškų už tam tikras paslaugas ir trečiųjų asmenų siūlomas paslaugas, taip pat pasilieka teisę suteikti tik dalį taškų sumos.

3.16. Norėdamas užregistruoti bonusinius taškus, klientas turi nurodyti sąskaitos numerį kelionės užsakymo metu, o ką nors pirkdamas Tallink laivuose – pateikti Club One nario kortelę. Club One kortelę reikia pateikti parduotuvėse ir Tallink viešbučiuose prieš kasininkei apskaičiuojant galutinę sumą, restoranuose – prieš ką nors užsisakant. Kelionės ar pirkiniai negali būti registruojami Club One paskyroje atgaline tvarka.

3.17. Tallink kreditinės kortelė (Tallink Credit Card) negalima naudotis kartu su Club One kortele.

3.18. Taškai įskaitomi tik už pirkinius, kuriuos įsigijo Club One programoje registruoti šeimos nariai.

3.19. Visi registruoti Club One programos nariai, gyvenantys viename namų ūkyje, gauna taškų, kurie įskaitomi į bendrą namų ūkio sąskaitą.

3.20. Visi kortelėje sukaupti taškai priklauso pagrindinės kortelės savininkui ir jis, kaip sąskaitos valdytojas, atsako už visus su Club One kortelės sąskaita susijusius veiksmus.

3.21. Pagrindinės kortelės savininkas ir susietų kortelių savininkai turi vienodas teises naudotis sąskaitojesukauptais taškais chronologine seka.

3.22. Club One klientų aptarnavimo centras neprivalo susisiekti su pagrindinės kortelės savininku, kad gautų jo (jos) sutikimą naudotis taškais arba atliktų jų naudojimo pataisas, jei kuris iš namų ūkio gyventojų pateikia pretenziją. Nesutarimai, susiję su taškų panaudojimu, turi būti sprendžiami tik tarp pagrindinės kortelės savininko ir susietų kortelių savininkų.

3.23. Pagrindinis arba prijungtasis Club One narys gali pervesti bonusinius taškus iš vienos dažnai keliaujančio asmens sąskaitos į kitą. Bonusinius taškus taip pat galima pervesti į kitą dažnai keliaujančio asmens sąskaitą, kai dvi ar daugiau sąskaitų sujungiamos į vieną šeiminę Club One sąskaitą.

3.24. Užsisakius kelionę iš kelionių agentūros, bonusiniai taškai skiriami pagal atskirą maršrutų lentelę. Šiuo atveju kelionių agentūrų kelionės – tai partnerių siūlomos kelionės, pavyzdžiui, kruizų paketai, įskaitant klientų nuvežimą autobusu iš gyvenamosios vietos į uostą. Suomijoje prie tokių kelionių priskiriamos ir kelionės, kurių metu naudojamasi Tallink Silja organizacijos kliento kortele.

3.25. Keleivių grupės, kurioms taikomos keleivių grupių nuolaidos, taškai skaičiuojami pagal atskirą maršrutų lentelę.

4. BONUSINĖS KELIONĖS

4.1. Bonusinių kelionių rezervacija turi būti atlikta bonusinių taškų galiojimo laiku. Bronzinio lygio klientas gali užsisakyti kelionę už bonusinius taškus 4 mėnesius iki išvykimo datos, sidabrinio lygio – 6 mėnesius, auksinio lygio – 8 mėnesius.

4.2. Kiekvieną mėnesį nepanaudoti taškai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, automatiškai ištrinami iš sąskaitos ir jų negalima atnaujinti.

4.3. Bonusinės kelionės turi būti rezervuojamos Club One klientų aptarnavimo centre arba filialuose. Bonusinę kelionę galima rezervuoti tik po to, kai programos nario sąskaitoje registruotas reikiamas taškų skaičius.

4.4. Bonusines keliones gali rezervuoti tik pagrindinės arba susietos kortelės savininkas, nurodytas Club One registre.

4.5. Tallink pasilieka teisę nustatyti bonusinių taškų, už kuriuos galima įsigyti kelionę, skaičių. Tallink pasilieka teisę riboti kelionių už taškus skaičių ar tam tikru metu nesiūlytų tokių kelionių. Perparduoti už taškus įsigytą bilietą draudžiama. Keliones už taškus ir reikalingą taškų skaičių rasite vietos Club One svetainėse.

4.6. Kiekviename kelto reise yra ribotas bonusinių kelionių skaičius. Kelionės rezervacijai reikalingi bonusiniai taškai visada atskaitomi iš vienos sąskaitos.

4.7. Kelionė už taškus yra kelionė su vieta denyje vienam asmeniui. Kabinų ar vietų denyje skaičius neribojamas, jei nenurodyta kitaip. Užsisakant kelionę už taškus, į ją turi vykti bent vienas asmuo iš Club One šeimos paskyros.

4.8. Jei kelionė už taškus atšaukiama ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki išvykimo datos, bonusiniai taškai grąžinami į sąskaitą. Jei kelionė atšaukiama vėliau arba neatšaukiama visai, bonusiniai taškai nuskaičiuojami. Bonusiniai taškai, kurių galiojimo laikas baigėsi, negrąžinami į sąskaitą.

4.9. Nuo maršruto priklausantis mokestis už kabiną (keleivį) visuomet pridedamas prie kelionės už taškus (taikomas 6 metų ir vyresniems asmenims). Be to, mokesčiai įvairioms įstaigoms ar atitinkamiems Tallink partneriams (pvz., oro uosto mokesčiai, paslaugų mokesčiai ir t. t.) gali būti taikomi keliaujant už taškus, ir Tallink paprašys juos sumokėti.

4.10. Jei bonusinius taškus (arba kitas privilegijas) siūlo mūsų partneriai, taikomos atitinkamo partnerio rezervacijos ir jos atšaukimo sąlygos.

5. VERSLO IR ORGANIZACIJŲ KLIENTŲ SUTARTYS

5.1. Rezervavus kelionę pateikus Tallink įmonės kliento numerį, nebus pervedama taškų į Club One sąskaitą. Rezervavus kelionę pagal organizacijų klientų susitarimą taškai bus pervedami į Club One sąskaitą pagal atskirą kelionių organizatoriaus lentelę. Įmonės kliento ir organizacijos kliento kortelės negali būti naudojamos kartu su Club One nario kortele.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Club One privilegijos ir kiti pranašumai gali skirtis atsižvelgiant į Club One nario lygį ir skirtingas rinkos sritis.

6.2. Club One specialieji produktai gali skirtis atsižvelgiant į maršrutą (laivą). Kelionių ar kitų privilegijų, parduodamų Club One nariams už specialią kainą, negalima užsakyti (dovanoti) asmenims, kurie nėra šeimos nariai, nebent vienas iš keleivių turi Club One paskyrą.

6.3. Club One taisyklės įsigalioja jas paskelbus Club One svetainėje. Tallink turi teisę savo nuožiūrakeisti Club One nuolatinio keleivio programą, jos taisykles, bonusinių taškų kaupimo sąlygas ir bonusinių gaminių kainas. Bet kurie pakeitimai įsigalioja nedelsiant be išankstinio pranešimo, nebent Tallink nustato kitaip. Club One kortelės savininkams apie pakeitimus pranešama Tallink svetainėje klientų aptarnavimo skyriuje. Pakeitimai taip pat publikuojami klientų žurnale su sąlyga, kad žurnalo išleidimo dieną šie pakeitimai vis dar aktualūs.

6.4. Tallink nėra atsakinga už jokius nuostolius dėl įmonės padarytų pokyčių (įskaitant prarastus bonusinius taškus ar privilegijas arba suprastėjusias privilegijas), o Club One neprivalo atlyginti nuostolių Club One nariams ar trečiosioms šalims.

6.5. Tallink neatsako už savo partnerių gaminius ir paslaugas arba skundus dėl jų veiklos. Kiekviena įmonė atsako už savo gaminius ir paslaugas, išskyrus atvejus, kai Tallink veikia pagal sąlygas, reguliuojančias kompleksines turistines keliones.

6.6. Jei šiuose terminuose ir sąlygose nenurodyta kitaip, klientas privalo laikytis keleivių vežimo sąlygų ir su jomis susipažinti. Sąlygos pateiktos internete adresu www.tallink.lv. 6.7. Ginčai, susiję su Nuolatinio keleivio programa, kurių neįmanoma išspręsti derybomis, sprendžiami vietinės šalies teismuose. Iškilus ginčų arba neaiškumų, klientas turi teisę kreiptis į vartotojų teisių apsaugos centrą.

svarbi informacija CLUB ONE KLIENTams

Informuojame, kad remiantis Tallink taisyklėmis keleiviams su transporto priemonėmis registracija į laivą baigiasi 1 val. prieš laivo išplaukimą. Norėdami užtikrinti greitą ir produktyvų aptarnavimą, prašome keleivius su transporto priemonėmis atvykti registracijai nuo 14:00 val. Registracija baigiasi 16:30 val.

Prašome, įvažiavus į automobilių denį, laikytis aptarnaujančio personalo nurodymų statant transporto priemonę. Norint užtikrinti visų keleivių saugumą ir patogumą laive, prašome laikytis saugumo taisyklių ir laikytis atparnaujančio personalo nurodymų, taip pat vadovautis laive nurodytomis nuorodomis. Laivo personalas kapitono vardu atsako į visus iškilusus saugumo klausimus. Draužiama trukdyti, grąsinti kitiems keleiviams ar netinkamai elgtis.

Jei atliekami bet kokie neleistini veiksmai (įskaitant etikos normų nesilaikymą) prieš Tallink keliautojus ir (arba) aptarnavimo personalą ir (arba) sąmoningai nusižengiama „Tallink" keliavimo ir Club One programos taisyklėms, „Tallink" turi teisę nutraukti kliento narystę Club One programoje ir anuliuoti visus sukauptus bonusinius taškus bei kortelę. Šiuo atveju piktnaudžiavimas kortele reiškia kortelės klastojimą, duomenų iškraipymą, bilietų ir kuponų pardavimą arba neteisėtą perdavimą kitiems asmenims, Club One kortelės perdavimą asmenims, kurie nepriklauso kortelės savininko namų ūkiui, bei kitus neleistinus veiksmus. Konkrečiais atvejais „Tallink Club One" skyrius turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti visus kortelėje sukauptus taškus. „Tallink Club One" skyrius raštu praneša kortelės savininkui apie narystės nutraukimą ir taškų anuliavimą.